Home 강 좌 사경월례집담회

사경월례집담회

게시글 검색
9회 사경치료센터 월례집담회 (2010-11)
관리자
2010-11-11 07:00:00

◆ 일시: 2010년 11월 11일 목요일 오전 7시-7시 50분

◆ 장소: 아주대학교병원 13층 회의실

◆ 일정:  

   1. Review of CMT cases                      (성형외과, 재활의학과)
   2.  Management of positional plagiocephaly       (재활의학과 한재덕)
   3. Q&A 

SNS 공유 Mypage

댓글[0]

열기 닫기

top